"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://MUKDAHAN.IMMIGRATION.GO.TH
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
  หน้าแรก
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)
     >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563