"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://MUKDAHAN.IMMIGRATION.GO.TH
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
  หน้าแรก
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     >> โครงการจัดหาเคาเตอร์ตรวจหนังสือเดินทางพร้อมเก้าอี้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสาร และจัดหาเสากั้นทางเดิน (Snake Line) ณ จุดตรวจสภาพมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2
           - บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
           - สำเนาสัญญาจ้างและภาคผนวก
     >> โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก พร้อมห้องน้ำ และอาคารที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง
           - บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
           - บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
           - สำเนาสัญญาจ้างและภาคผนวก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     >> โครงการปรับปรุงถนนโดยรอบที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563