"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://MUKDAHAN.IMMIGRATION.GO.TH
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
Untitled Document
หน้าแรก
ผู้บริหาร
สถานภาพกำลังพล
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ติดต่อเรา

 
ตม.จว.มุกดาหารฯ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก พร้อมห้องน้ำ และอาคารที่ทำการแพทย์ ตม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก...

ตม.จว.มุกดาหารฯ ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ ตม.จว.มุกดาหารฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" รายละเอียดคลิก 1.ใบประหน้า.. | 2.BOQ | 3.ประกาศและเอกสารประกวดราคา

ตม.จว.มุกดาหารฯ ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างแผงกั้นอะคริลิกในการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจขาเข้าและขาออก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.BOQ | 2.ขอส่งรายละเอียดประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สตม. | 3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผงกั้นอะคริลิกฯ

ตม.จว.มุกดาหารฯ เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ ตม.จว.มุกดาหารฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด..คลิก 1.BOQ | 2.แบบรูปรายการและสรุปปริมาณงาน | 3.ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา (รั้ว)

ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ ตม.จว.มุกดาหารฯ คลิก...

ตม.จว.มุกดาหารฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผงกั้นอะครีลิกในการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจขาเข้าและขาออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด 1.BOQ | 2.ประกาศฯ

ตม.จว.มุกดาหารฯ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแผงกั้นอะคริลิก ในการกำหนดพื้นที่การปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจขาเข้าและขาออก คลิก..

ตม.จว.มุกดาหาร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) คลิก..

ตม.จว.มุกดาหารฯ ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุม ศปก.ตม.จว.มุกดาหารฯ คลิก..

ตม.จว.มุกดาหารฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก พร้อมห้องน้ำ และอาคารที่ทำการแพทย์ ตม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินทั้งสิ้น 22,581,500.-บาท" ...คลิก... 1. BOQ | 2. แบบรูปรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง | 3. ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา

ตม.จว.มุกดาหารฯ เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก พร้อมห้องน้ำ และที่ทำการแพทย์ ตม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 25,750,000.-บาท ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ค. 2561 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเห็นไปยังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว รายละเอียด... เอกสาร1, เอกสาร2, เอกสาร3, เอกสาร4, เอกสาร5, เอกสาร6, เอกสาร7, เอกสาร8

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า - ขาออก พร้อมห้องน้ำ และอาคารที่ทำการแพทย์ ตม.มห. คลิก |1.บันทึกราคากลาง | 2. แบบ ป.ป.ช.01 | 3. ราคากลาง ปรับปรุง

ประกาศ โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า - ขาออก พร้อมห้องน้ำ และอาคารที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง .... |ตาราง ปปช.01 คลิก... |ตาราง ปร.4-6 คลิก....|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาเคาเตอร์ตรวจหนังสือเดินทางพร้อมเก้าอี้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสาร และจัดหาเสากั้นทางเดิน (Snake line) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก...

ประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางพร้อมเก้าอี้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสาร และจัดหาเสากั้นทางเดิน (Snake Line) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินทั้งสิ้น 4,130,000.-บาท กำหนดเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในวันที่ 26 ธ.ค. 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. คลิก...

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางพร้อมเก้าอี้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสาร และจัดหาเสากั้นทางเดิน (Snake Line) วงเงินทั้งสิ้น 4,130,000.-บาท คลิก...

ประกาศราคากลางโครงการจัดหาเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางพร้อมเก้าอี้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก และจัดหาเสากั้นทางเดิน (Snake Line) วงเงินในการจัดหาทั้งสิ้น 4,130,000 บาท คลิก...

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. การจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คลิก
2. การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร คลิก
3. การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า คลิก
4. การจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 คลิก

ตม.จว.มุกดาหาร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาจัดซื้อ โครงการจัดหาเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Channel) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจัดจ้างโครงการจัดสร้างห้องประชุมอาคารผู้โดยสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้างโครงการจัดหาเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางพร้อมเก้าอี้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก และจัดหาเสากั้นทางเดิน (Snake Line) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
1.การประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Channel) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก
2. การประกวดราคาจัดจ้างโครงการจัดหาเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางพร้อมเก้าอี้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก และจัดหาเสากั้นทางเดิน (Snake Line) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก
3. การประกวดราคาจัดจ้างโครงการจัดสร้างห้องประชุมอาคารผู้โดยสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิก

1.โครงการจัดหาเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางพร้อมเก้าอี้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสาร และจัดหาเสากั้นทางเดิน (Snake Line) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก
2.โครงการจัดสร้างห้องประชุมอาคารผู้โดยสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิก

"(ร่าง)ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Channel) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

ประกาศราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Channel) คลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อโครงการจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีสอบราคา ของ ตม.จว.มุกดาหารฯ คลิกที่นี่

ประกาศ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กองบังคับการ 4 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีสอบราคา คลิกที่นี่

ประกาศ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กองบังคับการ 4 เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) คลิกที่นี่ หรือ Download ..

"ประกาศ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา"

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดหากล้องวงจรปิด (CCTV) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

แก้ไขสัญญาก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า - ขาออกพร้อมห้องน้ำ และอาคารที่ทำการแพทย์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2 | shopdrawing แก้ไขครั้งที่ 2 | บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 | หนังสือรับรองวิศวกร |

ประกาศ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ตม.จว.มุกดาหารฯ ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนจากที่ราชพัสดุ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง | 1.บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมครั้งที่ 1 | 2.ประกาศแก้ไขสัญญาจ้างเลขที่ 3 ปี 2559 | 3.รายการคำนวณทางวิศวกรรม 1 | 4.รายการเปรียบเทียบราคาค่างานเพิ่ม-ลด 1 | 5.อาคารขาเข้า | 6.อาคารขาออก |

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา การประกวดราคาจัดซื้อโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วงเงิน 15,753,600 บาท เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ห้วงระหว่างวันที่ 15-20 ก.ย. 2559

ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา การประกวดราคาจัดซื้อโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ห้วงระหว่างวันที่ 1-7 ก.ย. 2559 รายละเอียด ดังนี้ 1.ร่างประกาศประกวดราคา / 2.ร่างเอกสารประกวดราคา / 3.คุณลักษณะเฉพาะฯ / 4.ร่างขอบเขตของงาน / 5.ตารางราคากลาง / 6.ร่างใบเสนอราคา / 7.ร่างสัญญาซื้อขาย / 8.หลักประกันซอง / 9.หลักประกันสัญญา / 10.บทนิยาม / 11.บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 / 12.บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

ประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ PIBICS โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ระหว่างวันที่ 3-10 สิงหาคม 2559 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. รายละเอียดดังนี้ 1.ประกาศประกวดราคา / 2.เอกสารประกวดราคา / 3.คุณลักษณะเฉพาะ / 4.ขอบเขตของงาน / 5.ตารางราคากลาง / 6.ใบเสนอราคา / 7.สัญญาซื้อขาย / 8.หลักประกันซอง / 9.หลักประกันสัญญา / 10.บทนิยาม / 11.บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 / 12.บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ PIBICS โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ระหว่างวันที่ 3-10 สิงหาคม 2559 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. รายละเอียดดังนี้ 1.ประกาศประกวดราคา / 2.เอกสารประกวดราคา / 3.คุณลักษณะเฉพาะ / 4.ขอบเขตของงาน / 5.ตารางราคากลาง / 6.ใบเสนอราคา / 7.สัญญาซื้อขาย / 8.หลักประกันซอง / 9.หลักประกันสัญญา / 10.บทนิยาม / 11.บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 / 12.บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาระบบตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ PIBICS โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ระหว่างวันที่ 21-28 ก.ค. 2559 และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 4 ส.ค. 2559 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. รายละเอียดดังนี้ 1.ประกาศประกวดราคา / 2.เอกสารประกวดราคา / 3.คุณลักษณะเฉพาะ / 4.ขอบเขตของงาน / 5.ตารางราคากลาง / 6.ใบเสนอราคา / 7.สัญญาซื้อขาย / 8.หลักประกันซอง / 9.หลักประกันสัญญา / 10.บทนิยาม / 11.บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 / 12.บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

- ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา การประกวดราคาจัดซื้อโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ห้วงระหว่างวันที่ 13-25 ก.ค. 2559 รายละเอียด ดังนี้ 1.ร่างประกาศประกวดราคา / 2.ร่างเอกสารประกวดราคา / 3.คุณลักษณะเฉพาะฯ / 4.ร่างขอบเขตของงาน / 5.ตารางราคากลาง / 6.ร่างใบเสนอราคา / 7.ร่างสัญญาซื้อขาย / 8.หลักประกันซอง / 9.หลักประกันสัญญา / 10.บทนิยาม / 11.บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 / 12.บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาระบบ PIBICS โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ออก พร้อมห้องน้ำ และอาคารที่ทำการแพทย์ ตรวจคนเข้าเมือง ฯ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาระบบ PIBICS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วงเงิน 2,748,400 บาท กำหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการเสนอราคาในระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน พ.ศ. 2559
1.ประกาศประกวดราคาจัดซื้อโครงการจัดหาระบบ PIBICS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วงเงิน 2,748,400 บาท
2.เอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาระบบ PIBICS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 02/2559

ประกาศร่าง TOR, ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาระบบ PIBICS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ หรือวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.-2 มิ.ย. 2559 | 1.ประกาศประกวดราคาฯ | 2.เอกสารประกวดราคาฯ | 3.คุณลักษณะเฉพาะ | 4.TOR | 5.ตารางราคากลาง | 6.ใบเสนอราคา | 7. สัญญาซื้อขาย | 8.หลักประกันซอง | 9.หลักประกันสัญญา | 10.บทนิยาม | 11.บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 | 12.บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 |

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า - ขาออก พร้อมห้องน้ำ และอาคารที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง (30.22.23.07) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2559

- ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า ขาออกพร้อมห้องน้ำ และอาคารที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ภายในวันที่ 4 - 9 มี.ค.2559 รายละเอียด ดังนี้
  1.
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้โดยสารขาเข้า – ขาออก พร้อมห้องน้ำ และอาคารที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง (30.22.23.07) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
  2. เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

  3. รายละเอียดการเปิดเผยราคากลาง
  4. แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจแพทย์
  5. แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างอาคารอาคารผู้โดยสารขาออก
  6. แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้างอาคารอาคารผู้โดยสารขาเข้า

 
 
 
  ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 | Admin
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 674 072