"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://MUKDAHAN.IMMIGRATION.GO.TH
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
  หน้าแรก
 
 
๑. ตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทที่เดินทาง ผ่านเข้า-ออกราชอาณาจักร
๒. บริการคนเข้าเมืองตามนโยบายของรัฐด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๓. ตรวจสอบและดูแลคนเข้าเมืองที่พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร
๔. ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของคนเข้าเมือง รวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ
 
 
ภารกิจและหน้าที่
การบริหารราชการของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดลักษณะงาน ดังต่อไปนี้
๑. ลักษณะงาน แบ่งออกเป็น
๑.๑ งานอำนวยการ
๑.๑.๑ งานธุรการ และงานสารบรรณ
๑.๑.๒ งานบริหารงานบุคคล
๑.๑.๓ งานสวัสดิการ และการขอพักอาศัยในอาคารบ้านพัก
๑.๑.๔ งานดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนด จัดทำ ติดตาม ประเมินผลแผนงานนโยบาย โครงการต่างๆ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
๑.๑.๕ งานจัดทำสถิติ
๑.๑.๖ งานวิชาการ
๑.๑.๗ งานจัดการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง
๑.๑.๘ งานร้องทุกข์ ร้องเรียน งานคดีวินัย และงานกฎหมาย
๑.๑.๙ งานดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
๑.๑.๑๐ งานจัดสรรและบริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๑.๑.๑๑ งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
๑.๑.๑๒ งานดำเนินการเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ
๑.๑.๑๓ งานเบิกจ่ายค่าอาหารคนต่างด้าวซึ่งต้องกักและคนอพยพ
๑.๑.๑๔ งานรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินประกันและหลักประกัน
๑.๑.๑๕ งานประชาสัมพันธ์...
๑.๑.๑๕ งานประชาสัมพันธ์
๑.๑.๑๖ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

๑.๒ งานบริการคนต่างด้าว
๑.๒.๑ งานดำเนินการรับคำขอการเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
๑.๒.๒ งานการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
๑.๒.๓ งานดำเนินการอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
๑.๒.๔ งานตรวจลงตรา และงานเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
๑.๒.๕ งานออกใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๕ ตม.๑๖)
๑.๒.๖ งานออกใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.๑๗)กรณีสูญหาย ชำรุด หรือหมดหน้าตราประทับ
๑.๒.๗ งานสลักหลังแจ้งออกและขอตรวจลงตราเพื่อกลับเข้ามาอีก
๑.๒.๘ งานรับแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าวเกินกว่า ๙๐ วัน
๑.๒.๙ งานรับแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยจากสถานประกอบการ
๑.๒.๑๐ งานตรวจสอบข้อมูลกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
๑.๒.๑๑ งานเปรียบเทียบปรับ
๑.๒.๑๒ งานการเปลี่ยนใช้หนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เล่มใหม่ กรณีสูญหาย หมดอายุ หรือหมดหน้าตราประทับ
๑.๒.๑๓ งานแก้ไขตราประทับ
๑.๒.๑๔ งานแก้ไขสัญชาติในใบสำคัญถิ่นที่อยู่
๑.๒.๑๕ งานดำเนินการกรณีคนต่างด้าวเสียชีวิต
๑.๒.๑๖ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง หรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
๑.๓ งานตรวจบุคคลและพาหนะ
๑.๓.๑ งานอนุญาตเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
๑.๓.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจบุคคลและพาหนะที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร หรือผ่านราชอาณาจักร
๑.๓.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าว
๑.๓.๔ งานเปรียบเทียบปรับ
๑.๓.๕ งานแก้ไขการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่
๑.๓.๖ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
๑.๔ งานสืบสวนปราบปราม
๑.๔.๑ การปราบปรามและสืบสวนผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์รวมทั้งความผิดอาญาอื่นใด ที่เกี่ยวเนื่องมาจากความผิดตามกฎหมายว่า ด้วยคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
๑.๔.๒ การปราบปรามดำเนินคดี และขยายผลการกระทำความผิดของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง แรงงานผิดกฎหมายคนต่างด้าวผู้มีอิทธิพล
๑.๔.๓ การสืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก่อการ ร้ายสากล และอาชญากรรมข้ามชาติ
๑.๔.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๔.๕ งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร (ศขส.ตม.จว.มุกดาหาร)
๑.๔.๖ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
๑.๕ งานห้องกัก และส่งกลับ
๑.๕.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
๑.๕.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมตัวคนต่างด้าวที่รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร หรือออกนอกห้องกัก
๑.๕.๓ ดำเนินเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือถูกเพิกถอนการอนุญาต ๑.๕.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกันของคนต่างด้าวที่ถูกกัก ตัว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
๑.๕.๕ การดำเนินการเกี่ยวกับการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
๑.๕.๖ การพิสูจน์สัญชาติ
๑.๕.๗ งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักร
๑.๕.๘ งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ในบริเวณห้องกัก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
๑.๕.๙ งานจัดทำบัญชีรายชื่อคนต้องห้ามและคนต่างด้าวอพยพ
๑.๕.๑๐ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย