"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://MUKDAHAN.IMMIGRATION.GO.TH
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
Untitled Document
หน้าแรก
ผู้บริหาร
สถานภาพกำลังพล
ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ติดต่อเรา
 
กรณีขอเข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
กรณีเพื่อให้หรืออยู่ในความอุปการะของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว
กรณีเพื่อให้หรืออยู่ในความอุปการะของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
กรณีขอเข้ามาเพื่อทำงาน
กรณีขอเข้ามาเพื่อการลงทุน
รายละเอียดการขอมีถิ่นที่อยู่
   
 
  ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 | Admin
  เลขที่ 333 หมู่ที่ 7 บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 674 072