"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://MUKDAHAN.IMMIGRATION.GO.TH
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
 
กรณีขอเข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
กรณีเพื่อให้หรืออยู่ในความอุปการะของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว
กรณีเพื่อให้หรืออยู่ในความอุปการะของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
กรณีขอเข้ามาเพื่อทำงาน
กรณีขอเข้ามาเพื่อการลงทุน
รายละเอียดการขอมีถิ่นที่อยู่