"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://MUKDAHAN.IMMIGRATION.GO.TH
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
  หน้าแรก
 

ท่าน้ำเมืองมุกดาหาร จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2449 (ร้อยกว่าปีผ่านมาแล้ว) รศ.112

เมืองมุกดาหาร ในอดีต เมื่อ พ.ศ.2460

จุดตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร เมื่อประมาณ พ.ศ.2509

เลขที่ 2 ถนนสองนางสถิตย์  ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ตรงข้ามท่าเรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร

 
ประวัติความเป็นมาตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
-----------------------------------------------------

          ก่อนปี พ.ศ.2470  การผ่านแดนระหว่างประเทศไม่มีเอกสารผ่านแดนใดๆ  ประชาชนไทย อินโดจีน(ลาว)  สามารถเดินทางเข้า-ออก  ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 

          ความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองฝั่งโขงในส่วนภูมิภาคนี้  เป็นเสมือนเครือญาติร่วมสายโลหิตการเดินทางติดต่อสัมพันธ์จึงดำเนินมาฉันท์พี่น้อง  มีความผูกพันกันทั้งด้านขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อในทางศาสนาและวัฒนธรรมสืบทอดกันมาด้วยภาษาพูดที่เหมือนกันจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข

          พ.ศ.2470  รัฐบาลได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศส  เกี่ยวกับเส้นเขตแดนในแม่น้ำโขงสิทธิการประกอบอาชีพในลำน้ำโขง  การกำหนดช่องทางเข้า-ออก  การจัดตั้งหน่วยงานประสานระหว่างประเทศและสัญญาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกฎหมายภายในของประเทศ

          การกำหนดข้อตกลงว่าด้วยการจราจรตามชายแดน พ.ศ.2486  กำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางผ่านแดนจะต้องใช้บัตรผ่านแดนที่ออกให้ประชาชนของแต่ละประเทศเดินทางเข้า-ออก ได้ตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองการเข้าออกราชอาณาจักรโดยใช้บัตรผ่านแดนนี้ในรายละเอียดนั้นให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน  และอยู่ในเขตชายแดนห่างจากเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไม่เกิน 25 กิโลเมตร  การเข้า-ออกตามช่องทางจะต้องได้รับการตรวจอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

          พ.ศ.2493  รัฐบาลไทยได้ออกพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2493  หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2  กำหนดช่องทางเข้า-ออก  ในจังหวัดนครพนมมีอยู่ 4 ช่องทาง  คือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอท่าอุเทน,  ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม, ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอธาตุพนม และด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอมุกดาหาร  แนวชายแดนนี้มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับราชอาณาจักรลาว

          31 พ.ค.2494  ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอมุกดาหาร มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ อ.มุกดาหาร             จว.นครพนม  มีฐานะเป็นจุดตรวจขึ้นการปกครองกับ “ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม”  กองกำกับการ 5 กรมตำรวจ  กระทรวงมหาดไทย  โดยกำหนดให้ท่าเรือวัดศรีมงคลใต้ บริเวณศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ตลอดแนว 200  เมตรริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นช่องทางอนุญาตเดินทางเข้า-ออก

          10 มิ.ย.2503  กำหนดสถานที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง  โดยในทำเนียบมีชื่อของด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอมุกดาหาร  จังหวัดนครพนม  อยู่ในสารระบบด้วย

          20 ธ.ค.2522  การกำหนดสถานที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้ง  ยังคงปรากฎชื่อของด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอมุกดาหาร  จังหวัดนครพนม  อยู่ในสารระบบ

          19 ส.ค.2525 “อำเภอมุกดาหาร” ยกฐานะเป็น “จังหวัดมุกดาหาร” และได้เปลี่ยนชื่อ “ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอมุกดาหาร”  เป็น “ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร”  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม 2526

          อนึ่งระหว่างปี พ.ศ.2525 - 2528  ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร  ห้ามบุคคลและพาหนะ เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร  เนื่องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง

          พ.ศ.2536 กรมตำรวจได้ปรับปรุงโครงสร้างกิจการตำรวจปรับยกฐานะกองตรวจคนเข้าเมือง  ซึ่งมีฐานะเป็น “กองบังคับการ”  เป็น  “สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง”  มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการและเปลี่ยนการบริหารราชการจากการบริหารส่วนภูมิภาคไปอยู่ในการบริหารราชการส่วนกลาง

          23 ม.ค.2537  กำหนดสถานที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมือง  โดยยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับลงวันที่ 20 ธ.ค.2525, วันที่ 14 มี.ค.2526, วันที่ 3 มิ.ย.2526, วันที่ 19 ส.ค.2530, วันที่ 14 ส.ค.2533 และวันที่ 30 ธ.ค.2534  และตั้งด่านโดยเปลี่ยนชื่อด่าน  พร้อมกับยกเลิกด่านแล้วตั้งด่านใหม่โดย “ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร”  เปลี่ยนชื่อเป็น “ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร”  ขึ้นการปกครองกับ กองตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  กรมตำรวจ

          17  ต.ค.2541  ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกิจการตำรวจตามพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจไปจัดตั้งเป็น “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ซึ่งมีฐานะเป็น กรม ไม่สังกัด สำนักนายก  กระทรวง  หรือ ทบวง  ไปอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

          30 มิ.ย.2548 มีการปรับโครงสร้างของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยยุบ  กองตรวจคนเข้าเมือง 3  และให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารไปขึ้นกับการปกครองของ ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          7 ก.ย.2552 พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 มีผลใช้ตั้งแต่ 7 กันยายน 2552 “ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร” เปลี่ยนชื่อเป็น “ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร”  ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  สำนักงานตำรวจแห่งชาติจนกระทั่งปัจจุบัน


          ที่ตั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร  เลขที่ 333 หมู่ 7 ถนนชยางกูร  ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เปิดทำการเมื่อวันที่ 22 เม.ย.2553

 

รายนามผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าด่าน

-----------------------------------------------------
1. ร.ต.อ.ประยูร   คำสุข

รอง สว.ด่าน ตม.จว.นครพนม
กก.5 ตม.  (ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ อำเภอมุกดาหาร)
พ.ศ.2523  -  พ.ศ.2524

2. ร.ต.อ.สุธี       อริยกะบุตร รอง สว.ด่าน ตม.จว.นครพนม
กก.5 ตม.(ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ อำเภอมุกดาหาร)
พ.ศ.2524  -  พ.ศ.2527
3. พ.ต.ท.มนตรี     สุธรรม สว.ด่าน ตม.จว.มุกดาหาร กก.5 ตม. พ.ศ.2528 – พ.ศ.2531
4. พ.ต.ท.จีรัตน์     ทัศน์พันธุ์ สว.ด่าน ตม.จว.มุกดาหาร
กก.5 ตม.
พ.ศ.2532 – พ.ศ.2536
5. พ.ต.ท.สุธี    อริยกะบุตร สว.ด่าน ตม.จว.มุกดาหาร
กก.5 ตม.
พ.ศ.2536 – 23 ม.ค.2537
6. พ.ต.ท.อินทรีย์  สรณารักษ์ รอง ผกก.ด่าน ตม.มุกดาหาร
ตม.3 สตม.
23 ม.ค.2537 – 15 พ.ย.2543
8. พ.ต.ท.ชูศักดิ์   พนัสอัมพร รอง ผกก.ด่าน ตม.มุกดาหาร
ตม.3 สตม.
16 พ.ย.2543 – 12 ก.พ.2547
9. พ.ต.ท.คณิน    โพธิ์กุล รอง ผกก.ด่าน ตม.มุกดาหาร
ตม.3 สตม.
13 ก.พ.2547 – 21 พ.ย.2547
10. พ.ต.ท.ชูศักดิ์   พนัสอัมพร รอง ผกก.ด่าน ตม.มุกดาหาร
ศตม.ภ.ตะวันออกเฉียงเหนือ
22 พ.ย.2547 – 31 ต.ค.2549
11. พ.ต.ท.หญิง สุรางค์กุล โพธิ์ไทรย์ รอง ผกก.ด่าน ตม.มุกดาหาร
ศตม.ภ.ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 พ.ย.2549 – 21 มิ.ย.2550
12. พ.ต.ท.ไพศาล  ดีโดยค้า รอง ผกก.ด่าน ตม.มุกดาหาร
ศตม.ภ.ตะวันออกเฉียงเหนือ
22 มิ.ย.2550 – 31 ต.ค.2550
13. พ.ต.อ.ณพัฒน์ศักย์  ธรรมรักษ์ ผกก.ด่าน ตม.มุกดาหาร
ศตม.ภ.ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 พ.ย.2550 – 19 พ.ย.2551
14. พ.ต.อ.พิสิทธิ์     บัวดิษฐ์ ผกก.ด่าน ตม.มุกดาหาร
ศตม.ภ.ตะวันออกเฉียงเหนือ
20 พ.ย.2551 – 6 ก.ย.2552
15. พ.ต.อ.พิสิทธิ์     บัวดิษฐ์ ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
บก.ตม.4
7 ก.ย.2552 – 10 ก.พ.2554
16.พ.ต.อ.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
บก.ตม.4
10 ก.พ.2554 - 4 เม.ย.2555
17.พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
บก.ตม.4
5 เม.ย.2555 - 4 ก.พ.2557
18. พ.ต.อ.สังคม ตัสโส ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
บก.ตม.4
5 ก.พ.2557 - 9 มิ.ย.2559
19. พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
บก.ตม.4
10 มิ.ย.2559 - 8 มิ.ย.2560
20. พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
บก.ตม.4
9 มิ.ย.2560
21. พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร
บก.ตม.4
ปัจจุบัน