>> การประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อน โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล คลิกที่นี่
>> คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร คลิกที่นี่
>> Download the order of Royal Thai Police No.327/2557 Click here
>> Download the order of Immigration Bureau No.138/2557 Click here
>> คลิก ประกาศ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งห้ามคนต่างด้าว "ที่อยู่เกินกำหนดอนุญาต" เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
>> คลิก อ่านประกาศการแก้ไขหลักเกณฑ์การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว
>> ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การกระจายอำนาจให้บริการการตรวจลงตราให้แก่คนต่างด้าวที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้แก่คนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) หรือประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa) เป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non Immigrant Visa)
>> ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗